ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea  Unui tratament medical

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.32711/20.10.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32712/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuării unui tratament medical.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.251