ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32714/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.32715/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003,actualizata;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „b” si alin.(4) lit.”e” si 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.178/2016  pe Str.Poligonului, dupa cum urmeaza:

Art.2. Terenul prevăzut   in anexa la prezenta hotarare, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.252

 

 

 

ANEXA LA HCL nr. 252/26.10.2017

 

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Strada

1

APETRII PETRU

POLIGONULUI

2

GURAU MARIA

POLIGONULUI

3

FILIP MIHAELA

POLIGONULUI

4

COSTEA ANDREI

POLIGONULUI

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile