ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 5.150.000 in vederea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre  Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA 

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32723/20.10.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32724/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Având în vedere prevederile Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

       Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,    tinând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii si prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

                     Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit “b”, art. 45, alin. (2), lit. “b”, art. 49, art. 63, alin. (1), lit. “c”, alin. (4), lit. “c”, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Hotărăşte:

 

Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 5.150.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 19 de ani.

Art.2 Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea  soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA.

Art. 3. Termenul  de rambursare a creditului va fi maxim anul 2036, conform graficului actual.

Art. 4.  Din bugetul local al  Municipiului Vatra Dornei se asigură plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

    Art. 5(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei  Municipiului Vatra Dornei, următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Municipiului Vatra Dornei;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                       

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

                             Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei                      

26.10.2017

Nr.255