ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea tarifelor de inchiriere a unor utilaje, ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” srl

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 32732/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32733/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1 si 2, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin.(4) din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 112/2010 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

În temeiul art. 36, alin.(2)  lit.”d” si alin.(6), lit. “a”, punctul (14), art.115 alin.(1) lit.”b” precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba tarifele de inchiriere a unor utilaje ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.11.2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul municipiului, prin DADP şi SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.258

 

 

 

 

                                                           Anexa la HCL nr.258/26.10.2017

 

 

TARIFE INCHIRIERE  UTILALE EC ECOLOGICA SRL

 

 

DENUMIRE UTILAJ

Tarif fara TVA/ora

Tarif cu TVA /ora

Autotractor, fara deservent si fara carburant

61,34 lei

73 lei

Autotractor cu deservent, fara carburant

84,03 lei

100 lei

Semiremorca

55,88 lei

66.50 lei

Autogunoiera fara deservent si fara carburant

62,61 lei

74,50 lei

Autogunoiera cu deservent si fara carburant

84,87 lei

101 lei

         PRESEDINTE DE SEDINTA

                PASTINARU ANDREIA IULIANA

 

 

 

               Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

    Turcu Vasile