ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Carlibaba

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017   

 

       Având în vedere expunerea de motive nr.32735/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32736/20.10.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018,  prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Carlibaba ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă  bugetele  de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2018 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor,  O.S. Carlibaba, conform anexelor 1-2 la prezenta hotarare.

       Art.2  Se aproba excluderea  cheltuielilor cu intretinerea drumului de la OS Carlibaba.

       Art.3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.259