ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRĀRE

privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public īn domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

              intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017   

                        

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.32738/20.10.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32739/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avānd īn vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Īn temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează īn mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.260

 

 

 

 

 

                                                                       ANEXA LA HCL NR.260/20.10.2017

 

 

BUNURILE CE VOR FI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI IN DOMENIUL PRIVAT

 

Nr.crt.

Denumirea bunului

Pozitia din Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

 

1.

Suprafata de 246 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 38008 din CF 38008

Pozitia 93

 

2.

Suprafata de 245 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 38010 din CF 38010

Pozitia 93

 

3.

Suprafata de 44 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 38007 din CF 38007

Pozitia 93

 

4.

Suprafata de 15 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 37948 din CF 37948

Pozitia 93

 

5.

Suprafata de 21 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 37945 din CF 37945

Pozitia 93

 

6.

Suprafata de 5 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 37885 din CF 37885

Pozitia 93

 

7.

Suprafata de 237 mp din Parcul statiunii identic cu nr.cadasstral 38023 din CF 38023

Pozitia 93

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile