ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei”  și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

întrunit în ședința ordinară din data de 26 octombrie 2017

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.32740/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32741/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            ART 1. Se aprobă proiectul: Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

           ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei, și a cheltuielilor legate de proiect  propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1, în cuantum 14.823.842,95 lei (inclusiv TVA).

          ART.3 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 296.476,86 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei.

         ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în

 

 Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dorneiși a cheltuielilor legate de proiect  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

         ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

         ART.6 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei <ILIE BONCHEȘ>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <MUNICIPIULUI VATRA DORNEI>.

         ART.7 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.261