ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea a documentației  tehnico-economice  și a  indicatorilor tehnico - econimici,  ai investiției  „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo  -  Climaterică Vatra - Dornei”  la faza Studiu de Fezabilitate, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

întrunit în ședința ordinară din data de 26 octobrie 2017

        Având în vedere expunerea de motive nr.32743/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32744/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico-economică  elaborată, la faza Studiu de fezabilitate pentru investiția: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumară a investiției: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

     ART 3. Anexa  privind descrierea sumară a investiției: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei” face parte integrantă   din prezenta hotărâre .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.262