ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea a documentației  tehnico-economice  și a  indicatorilor tehnico - econimici,  ai investiției  „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo  -  Climaterică Vatra - Dornei”  la faza Proiect Tehnic, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

întrunit în ședința ordinară din data de 26 octobrie 2017

        Având în vedere expunerea de motive nr.32746/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32747/20.10.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico-economică  elaborată, la faza Proiect Tehnic pentru investiția: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, la faza Proiect Tehnic conform anexei  privind descrierea sumară a investiției: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

     ART 3. Anexa  privind descrierea sumară a investiției: „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră  în Stațiunea  Balneo - Climaterică Vatra - Dornei” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.263