ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “Amenajare rigola betonata-canal pluvial, sant pereat si camera cadere pe Str.Poligonului”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 26 octobrie 2017

 

       Având în vedere expunerea de motive nr.32749/20.10.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul  nr.32750/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; art.5 alin.(1)(3)si (4) si art.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii investitiei  “Amenajare rigola betonata-canal pluvial, sant pereat si camera cadere pe Str.Poligonului”conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.10.2017

Nr.264