ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 28 noiembrie 2017 – 15 ianuarie  2018

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința extraordinară din data de 06 noiembrie 2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.34407/03.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34408/03.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1, 4, 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă Programul manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 28 noiembrie 2017  - 15 ianuarie  2018, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2  Cheltuielile aferente organizării activităţilor cultural-educative cuprinse în program, în valoare de 130.000 lei, vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli, de la capitolul  cultura  recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

 Art.3. Primarul, prin   Directia Turism, Cultura, Salvamont si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

06.11.2017

Nr.266