ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentatiei de licitatie privind inchirierea casutelor din lemn proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situate in Parcul Municipal Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința extraordinară din data de 06 noiembrie 2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.34410/03.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34411/03.11.2017  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă documentatia de licitatie privind inchirierea casutelor din lemn proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situate in Parcul Municipal Vatra Dornei, cofnorm anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. Primarul Municipiului, prin  Serviciul de urbanism va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PASTINARU ANDREIA IULIANA

         

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

06.11.2017

Nr.267