ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                        întrunit în ședința extraordinară din data de 16 noiembrie 2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.35.244/13.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.35245/13.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2, art.20 alin.(1) lit.”i” din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.6/2017  a bugetului de stat pentru anul 2017 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, precum si a si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017,  conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                              MARINCA MIHAIELA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

16.11.2017

Nr.269