ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea anexei nr.2 la HCL nr.231/2016 privind “stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2017”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,       

                                                              intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

                   Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;       

 In temeiul  următoarelor prevederi legale:

- art. 20, art.27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006– privind finanţele publice locale;

- titlu IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal;

- Legea nr.117/1999 priind taxele extrajudiciare de timbre;

- art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(4) lit. “c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

                                               

Ţinând seama ca s-au inregistrat erori la redactarea unor anexe la HCL nr.231/2016;

               În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art 1. Se aproba rectificarea anexei nr.2 din HCL nr.231/2016 privind taxele si impozitele pentru anul 2016 privind stabilirea impozitelor  si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Pct.17 al HCL nr.231/2016 va avea urmatorul cuprins: La data intrării în vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr. 176/29.10.2015, si HCL  nr. 65/31.03.2016.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                     Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.27