ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              întrunit în ședința extraordinară din data de 16 noiembrie 2017

             Având în vedere expunerea de motive nr.32250/13.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32251/13.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  art.1, art.4, art.12 si art.13 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare,  ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Adresa nr.34157/02.11.2017 a O.S.Dorna Candrenilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei conform  metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior prevazuta in Decizia nr.535/25.10.2017 a Regiei Nationale a Padurilor Romsilva.

         Art. 2 Preturile de referinta prevazute la art.1 se folosesc la stabilirea preturilor de APV in conformitate cu prevederile art.1 lit.r din Regulamentul de valorificare a masei lemnaose din fondul forestier proprietate publica aprobat prin HG nr.715/2017.

          Art.3 Pretul de pornire la licitatie pentru fiecare partida/lot/piesa se va stabili de catre Consiliul local Vatra Dornei, pornind de la pretul de APV,  inainte de organizarea fiecarei licitatii dupa prezentarea partizilor de catre ocoalele silvice care au in administrare suprafata fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei.

         Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 245/2017.

        Art.5 Primarul, prin Compartimentul funciar şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                              MARINCA MIHAIELA

       

    Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

16.11.2017

Nr.271