ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea doumentatiei de licitaţie pentru vânzarea de materiale lemnoase in faza „Platforma primara ” din afara fondului forestier (Parcul Municipal Vatra Dornei)

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              întrunit în ședința extraordinară din data de 16 noiembrie 2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32253/13.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32254/13.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

În conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, coroborate cu cele ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi cele ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – Se aprobă  vanzarea  volumului masei lemnoase de 49 m3 in faza “Platforma primara” din afara fondului forestier (Parcul Municipal Vatra Dornei).

Art.2. – Se aprobă pretul de pornire la licitatie a masei lemnoase de 320 de lei/m3.

Art.3. – Se aproba caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie a volumului masei lemnoase de 49 m3 in faza “Platforma primara” din afara fondului forestier (Parcul Municipal Vatra Dornei), conform anexei la prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MARINCA MIHAIELA

       

    Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

16.11.2017

Nr.272