ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind acordul  Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru ocuparea temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafată de 0,3325 ha, situate în  fondul forestier national, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a.119H,J,K, în vederea implementării proiectului “Conductă  transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința extraordinară din data de 16 noiembrie 2017

            Având în vedere:

Expunerea de motive nr.35256/13.11.2017 prezentată de primarul municipiului, Raportul nr.35257/13.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              Tinand seama de faptul ca terenurile forestiere propuse a fi ocupate temporar nu fac obiectul vreunui litigiu pentru reconstituirea dreptului de proprietate aflat pe rolul instantelor judecatoresti, conform legilor de retrocedare în vigoare ;

              În conformitate cu prevederile art.112, 113 si 130 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor ;

               În conformitate cu prevederile art.36-40 alin(1) din Legea nr.46/2008 Codul Silvic.

            În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c”şi alin.(5) lit.b, ale art 45 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.Se acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru ocupare  temporară, pe o perioada de 10(zece) ani, a terenului în suprafată de 0,2493 ha situat în fondul forestier national,  proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a. 119, H,J,K conform anexei nr.1 a prezentei, administrat de  Ocolul Silvic Vatra Dornei,  în vederea realizării obiectivului de investitie “Conducta de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei” de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS.

Art.2.Se acordul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru ocupare  temporară, pe o perioada de 1 (un) an a terenului în suprafată de 0,0832 ha situat în fondul forestier national,  proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a. 119 H,J,K conform anexei nr.1 a prezentei, administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei,  în vederea realizării obiectivului de investitie “Conducta de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei” de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS.

Art.3 Acordul prevazut la art.1, este conditionat de obligatia S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS de a respecta procedura de ocupare temporara din fondul forestier a parcelelor prevazute in Anexa nr.1 conform legislatiei in vigoare, sens in care va intreprinde demersurile pentru depunerea la autoritatile competente a documentelor necesare pentru aprobarea ocuparii temporare a unor suprafete din fondul forestier si se va ocupa de obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare.

           Art.4 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS va achita toate obligatiile bănesti aferente ocuparii temporare din fondul forestier  national a suprafetei de teren mentionată la art.1 si art.2, conform fiselor tehnice de transmitere întocmite de către O.S. Vatra Dornei, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmite în  în baza Ordinului nr.694/2016 pentru aprobarea ,,Metodologiei privind scoaterea definitive / ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti”.          

          Art.5 Odată cu încheierea lucrărilor de bază specifice proiectului “Conductă  transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS va lua măsuri pentru realizarea de lucrări de curătare, nivelare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

       Art.6 Cu data prezentei îsi încetează aplicabilitatea HCL nr.112/2015.

       Art.7 Primarul municipiului,  prin Directia tehnică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    

    PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                       Contrasemnaza                            

     MARINCA MIHAIELA                                              Secretar municipiu

                                                                                                     Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

16.11.2017

Nr.274