ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                     H O T A R A R E

 

privind atribuirea in folosinta  gratuita a imobilului proprietatea Municipiului Vatra Dornei situat in  Str.Parcului nr.15  catre SNAM SA pentru functionarea sediului Sucursalei Nord a societatii

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința extraordinară din data de 16 noiembrie 2017

           

            Având în vedere expunerea de motive nr.35259/13.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.35260/13.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” si alin.(5) lit.”b”,  art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.(b) si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata,

 

                                                     H OTARASTE:

 

               Art. 1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a imobilului proprietatea Municipiului Vatra Dornei situat in  Str.Parcului nr.15, catre SNAM SA pentru functionarea sediului Sucursalei Nord a societatii, in suprafata de 180mp,  pentru o perioada de un an de la data prezentei,  cu posibilitate de prelungire

Art. 2.  Contravaloarea utilitatilor va fi suportata de catre SNAM SA.

           Art.3. Primarul municipiului prin compartimentul cadastru si Serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                  MARINCA MIHAIELA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

16.11.2017

Nr.275