ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2017– 15 aprilie 2018

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36386/23.11.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.36387/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 45 alin.1 si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2017– 15 aprilie 2018, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.276