ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de  2000 mp, teren situat în Str.Chilia,   proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adăpostului pentru câini

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36389/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36390/23.11.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (5) lit. “a” şi art. 45 alin.2 lit.”a” si art.115.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea  suprafeţei de 2000 mp teren, de catre Municipiul Vatra Dornei, teren situat în str. Chilia f.n., Vatra Dornei, pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire,  teren proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, in vederea functionarii adapostului de caini.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 5000 de lei/an, cu achitarea in 2 rate.

 Art. 3 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.277