ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2018 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36392/23.11.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.36393/23.11.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(a) precum si art.464 alin.(2) lit.”q” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 2 lit.”c” si art.115.(1) lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2018 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor- apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei si Casa Vladimir apartinand Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, precum si terenul aferent acestora, incepand cu 1 ianuarie 2018.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.278