ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36395/23.11.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.36396/23.11.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(j) precum si art.464 alin.(2) lit.”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 2 lit.”c” si art.115.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  incepand cu anul 2018 pentru cladiri  precum si terenul aferent acestora, pentru Secoban Maria cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Azurului, nr.25, Bl.D1B1, Sc.A, Et.III, ap.16, erou al revolutiei din 1989.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.279