ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

 

HOTARARE

privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,        

                                                              intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.185/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică si art.867-870 Noul cod civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c”, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – cu modificările şi completările ulterioare,

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de Specialitate –Pneumologie,  pentru o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire.

         Art.2 Plata utilitatilor va fi suportata de catre Spitalul municipal Vatra Dornei.

        Art.3 Primarul prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                     Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.28