ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37692  ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 37138 ca fond dominant, teren situat in Str.Silvicultorului nr.121

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.36401/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36402/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             Avand in vedere necesitatea asigurarii accesului direct la Str.Silvicultorului si a exploatarii normale a imobilului cu nr.cadastral 37138;

            În conformitate cu prevederile art.755-772 din Noul cod civil care stipuleaza ca”servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar”;

              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.”c”,  alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.3 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul, autovehicul, autoturism, caruta si orice atelaj, gratuita ca si unica cale de acces, asupra imobilului teren cu numar cadastrale 37692 ca fond aservit, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea imobilului cu numar cadastral 37138 ca fond dominant, situate in Str.Silvicultorului nr.121.

         Art. 2(1) Trecerea se va face pe calea cea mai scurta si prin locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, in speta Municipiul Vatra Dornei, cea mai mica paguba.

     (2) Proprietarul fondului dominant,  in speta Popescu Daniel, se va folosi de servitute cu respectarea prevederilor legale si ale actului de constituire a dreptului de servitute.

      Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.174/2017.

      Art.4  Primarul, prin Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.281