ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                      întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 36404/23.11.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 36405/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În baza dispoziţiilor  Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 1, Capitolul II, pct.7;

          În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a”; art.47 şi art.49 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1.(1) Se aprobă completarea HCL nr.249/2017 privind  aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  pentru anul  scolar 2017-2018  cu  un număr de  32 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)    burse de merit8;

b)   burse de ajutor social -24;

       Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.249/2017 raman valabile.

       Art.3.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.282

 

 

 

 

 

                                                           Anexa nr.1 la HCL NR.282/29.11.2017

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.4 -22 burse

2  burse de merit

20 burse sociale

 

2.

Liceul tehnologic “Vasile Deac”

6  burse de merit

4 burse sociale

 

 

 

 

                                              

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                PASTINARU ANDREIA IULIANA

        

 

 

 

              Contrasemneaza,

                        Secretarul municipiului

    TURCU VASILE