ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea   tarifului  de inchiriere pentru prestari servicii catre terti a buldoexcavatorului proprietatea Municipiului Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                      întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 36407/23.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.36408/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art.28 al Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul art. 36, alin 2 lit.(c) si(d), alin.(5), lit.”b”, punctual 6 lit.(a) 14 si prevederile art.45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aproba tariful  de inchiriere pentru prestari servicii catre terti a buldoexcavatorului, începând cu data de 01.12.2017, la 100 de lei/ora/fara TVA.

Art. 2.Tariful se va plati de catre terti  anticipat la casieria Municipiului Vatra Dornei, iar evidenta beneficiarilor se va tine de catre Serviciul transport local al Primariei Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul transport local şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.283