ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                      întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

           

Având în vedere expunerea de motive nr.36410/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul 36411/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare:

            -Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania nr 219/06.11.2017  pentru stabilirea cuantumului cotizatiei datorate de membrii AMR ;

-prevederile art.8, litera c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,   art. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;            

In temeiul art. 45 alin. 1 si  art.36 alin.(2) lit.(b) si  alin. (4) lit. a) și art.36 alin. (7) lit c)  si prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata.

 

H O T A R A S T E:

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor din România, de  0,5 lei/locuitor/an  x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.

Art.2. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin Directia Economica, va  duce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.284