ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36413/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.36414/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003,actualizata;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „b” si alin.(4) lit.”e” si 45 alin.(3) si prevederile art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.178/2016 pe Str.Poligonului, dupa cum urmeaza:

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.285

 

 

 

ANEXA LA HCL nr. 285/29.11.2017

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Strada

1

APETRII PETRU

POLIGONULUI

2

GURAU MARIA

POLIGONULUI

3

FILIP MIHAELA

POLIGONULUI

4

COSTEA ANDREI

POLIGONULUI

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

     

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                                                                                            Turcu Vasile