ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str. Luceafarului nr.9, etaj.2, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  Tomescu Bodoi Ioan si Rodica, precum si a cotei de 1040/10.000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 44,2 mp

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                 întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017  

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36419/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36420/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;     

 Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Luceafarului, nr.9, etaj.2,     identic cu nr.cadastral  32161-C1-U3,  in suprafata de 53,30,  din CF32161-C1-U3 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tomescu Bodoi Ioan si Rodica.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 10.000 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 10 ani in rate egale lunare consecutive.

           Art.4 Se aprobă vânzarea cotei de 1040/10000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 44,2 mp identic cu nr.cadastral 32161 din CF 32161.

          Art.5 Preţul imobilului de la art.4, se stabileşte la 45 de euro, conform  HCL 187/2016, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 10 ani in rate egale lunare consecutive.

          Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

          Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.287