ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16,  reprezentand cota aferenta locuintei si  curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian si Schiopu Iuliana, coproprietarii constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                    întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2017  

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.36421/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36422/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 125,32 mp teren situat în Str. Bistritei nr.16 astfel: suprafata de 85 mp teren curte  identic cu nr.cadastral 34626 din CF 34626 si cota de 48/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 40,32 mp teren identic cu nr.cadastral 31314 din CF 31314, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian si Schiopu Iuliana, coproprietarii constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.187/2016 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30%in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare si diferenta in 24 de rate egale/lunare/consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.217/2017.

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       PASTINARU ANDREIA IULIANA

          

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.288