ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul   ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.02.2017

 

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.4013/08.02.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.4014/08.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

           În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art.2 Valoarea totala a investitiei este de 2.962.306lei cu TVA.

            Valoarea investiţiei care se finanţează de la bugetul de stat este de 2.726.157 lei cu TVA.

          Valoarea cofinanţării de la bugetul local este de 236.149 lei  cu TVA.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.02.2017

Nr.29