ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reamenajare Imobil Pentru Spatiu Comercial, Str.22 Luceafarului, Nr.16, CF37084- Beneficiar-Livan Eleonora Lidia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.36427/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36428/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand seama de faptul ca documentatia PUZ se afla in curs de elaborare, iar conform prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.74/2017  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

In conformitate cu  art.36, alin.(2), lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45 alin.1, art.47, art.57 , art.61 si art.62, coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se  insuseste Raportul de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reamenajare Imobil Pentru Spatiu Comercial, Str.22 Luceafarului, Nr.16, CF37084- Beneficiar-Livan Eleonora Lidia, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.290