ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  unui teren in suprafata de 46 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Mihai Eminescu nr.28,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC LA EUGEN SRL, proprietara constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36430/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36431/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi in temeiul art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 46 mp teren situata in Str.Mihai Eminescu,nr.28,   aferent constructiei proprietate privata, identic cu nr.cadastral 38069 din CF 38069 cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC LA EUGEN  SRL, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integral la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.291