ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2018

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36436/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36437/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;       

În temeiul  următoarelor prevederi legale:

- art. 20, art.27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006– privind finanţele publice locale;prevederile art.2, Anexa II, Sectiunea a IV –a, pct.4.3 din legea nr.351/2001 actualizata, privind Planul de amenajare a terioriului national,

- titlu IX art.453-art.495 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;

- art.266 alin.(6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(4) lit. “c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;art.1 alin.(2), art.4 lit.(b) si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

            Tinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte susţinem proiectul de hotărâre,  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a tarifelor şi chiriilor, pentru anul 2018, în forma iniţiată, respectiv:

               În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) coroborat cu prevderile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1.Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2018, (Anexa nr.1);

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice) se stabilește la 0.094%;

c) cota prevăzută la art.458 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 1.3%;

d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0.4%;

e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozit pentru clădirile nerezidențiale la care valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 2%;

f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0.2%;

 

 

g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 1.3%;

h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0.4%;

i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 7.5%;

j) cota prevăzută la art.474 alin.(3) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la  30%

k) cota prevăzută la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire-anexă), se stabilește la  0.5%;

l) cota prevăzută la art.474 alin.(6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la lit.j), se stabilește la  1%;

m) cota prevăzută la art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea autorizației de construire), se stabileste la  30%;

n) cota prevăzută la art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea  autorizației de desființare, totală sau parțial, a unei construcții), se stabilește la  0.1%;

o) cota prevăzută la art.474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă  autorizație de construire), se stabilește la 3%

p) cota prevăzută la art.474 alin.(13) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de coturi, casuțe sau rulote ori campinguri), se stabilește la 2%;

r) cota prevăzută la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate), se stabilește la 3%;

s) cota prevăzută la art.481 alin.(2), lit.a)  din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiții sportive internă sau internatională), se stabilește la 2%;

t) cota prevăzută la art.481 alin.(2), lit.b)  din Legea nr.227/2015( impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decat cele enumerate la lit.s), se stabilește la 5%.

2.Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10%;

c)îin cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%.

3. Pentru anul 2018, în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se ajustează  prin aplicarea cotei adiționale de 50% în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prin aplicarea acestei cote adiționale, cota de impozitare pentru anul 2018 va fi de 7.5%.

4. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante,563-Baruri și alte activități de servire a bauturilor și 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificării activităților din economia naționala- CAEN, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfașurarea activității de alimentație publică, conform anexa nr. 1-cap. IV la prezenta hotărâre.

5. Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, pentru anul 2018 se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei, aprobată prin HCL 230/29.11.2016-. Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

 

6. Se stabilesc  taxele speciale pentru serviciile prestate de Serviciul public de evidență a persoanelor-Stare civilă, Serviciul Venituri, Serviciul Urbanism, Serviciul Salvamont, Arhivă, Serviciul salubritate, Direcția Economică pentru anul 2018, potrivit anexei nr.1- cap. VII la prezenta hotărâre.

7. Stabilirea nivelului chiriilor, tarifelor și taxelor, altele decat cele prevăzute la anexa nr.1, după cum urmează:

a) chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public și privat- anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

b) chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință- anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

c) tarifele pentru prestări servicii sunt cele prevăzute in -anexa nr.5 la prezenta hotărâre

8.(1) Impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Vatra Dornei se majorează cu 300%

(2).Clădirile și terenurile care intra sub incidența alin.(1), criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin.(1) se adoptă prin Hotărâre a Consiliului Local.

9. Regulamentul privind instituirea, încasarea taxelor speciale pentru serviciul public de evidență a persoanelor-stare civilă, serviciul venituri, serviciul urbanism, serviciul salvamont-taxa salvamont, arhivă, serviciul salubritate, direcția economică și regulamentul pentru promovarea turistica a localității privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor stipulate în tabelul din anexa nr, 1, cap. VII   -  anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

10. Regulament privind stabilirea, încasarea și urmărirea altor taxe locale prevăzute in anexa 1, cap VIII –anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

11. Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din municipiul Vatra Dornei privind impozitelele și taxele locale în anul fiscal 2018 - anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

12. Proceduri de acordare a facilităților la plata impozitelor și taxelor locale stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

13. Regulament privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Vatra Dornei- anexa nr.10.

14. Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

15. Aprobarea plafonului minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice și juridice, care inregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, dupa cum urmeaza:

- 1.000 lei pentru persoane juridice;

-    500 lei pentru persoane fizice.

            16. La data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr. 231/29.11.2016.

 17. Prevederile prezentei se vor aplica începând cu 01.01.2018 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                          Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.293

 

 

Anexa la hotarare