ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

        CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Contractului cadru de prestare

a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.36442/23.11.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36443/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 112/2007 al Presedintelui A.N.R.S.C.

privind aprobarea Contractul-cadru de prestare a s rviciului de salubrizare a localitătilor, ale dispozitiilor art.13, alin.3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor, republicată, ale art.8, alin.3, lit.i, art.23, alin.2 din Lege

a nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările

si completările ulterioare;

      În baza dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.„a”,pct.14, alin.(9), precum

si ale art.45 coroborat cu art.115 alin.(1)  lit. » b» din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

H OTĂRASTE :

 

           Art.1.Se aprobă Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare conform Anexei nr.1, , care fac parte integrantă din hotărâre.

          Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispozitii contrare.

         Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                                    Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.295