ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

        CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea tarifului de transport /km, ce va fi practicat  de catre SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, pentru inchiriere catre terti

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36445/23.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.36446/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1,  2 si 3, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 112/2010 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

Luand act de Contractul de delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei  ;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14, art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1)  lit. » b»  din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba tariful de transport /km,la 5 lei/km fara TVA, ce va fi practicat  de catre SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, pentru inchiriere catre terti.

            ART. 2. Primarul municipiului, prin DADP şi SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

                     

            

                                    Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.296