ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

                CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind posibilitatea pe ocoale silvice de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2018, conform  amenajamentului silvic

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36448/23.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 36449/23.11.22017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi administrarea fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind aprobarea Regulamentului de vânzare de masă lemnoasă de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”şi alin.5 lit.,,a”, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu art.115 alin.(1)  lit. » b» din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea volumului de masă lemnoasă, produse principale şi secundare,igiena, în volum total de 7841 mc/an, conform amenajamentului silvic in vigoare, ce poate fi exploatată în anul 2018 după cum urmează:

Art.2 Se aprobă repartizarea  pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale , secundare,igiena, rezultata in urma recalcularii volumelor maxime pe natura de produse a amenajamentului silvic, după cum urmează:

Art. 3  Se aprobă destinaţia masei lemnoase ce se va exploata în anul 2018, după cum urmează:

Art.4 Volumul de exploatat pe natura de produse “secundare””(rarituri) va depinde in functie de suprafata care urmeaza sa fie parcursa pe u.a. propuse.

Art.5 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul fond funciar, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.297