ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

          CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  listei partizilor care vor fi exploatate in cursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocoalele silvice

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                   intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017   

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.36451/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36452/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.10 alin.3 HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45, art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă lista partizilor care vor fi exploatate in cursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocoalele silvice , conform anexelor nr.1 si 4.

      Art.2   Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.298