ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

          CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aducerea la cunostinta a punerii in executare a sentintelor  civile pronuntate in dosarele 5187/86/2016*, 5186/86/2016*, 1939/86/2016*,1938/86/2016, 1937/86/2016*, 1936/86/2016*

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017    

    

        Având în vedere expunerea de motive nr.36452/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36453/23.11.2017 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Tinand cont de Decizia nr.29/30/2014 a Camerei de Conturi a Romaniei, Judetul Suceava;prevederile art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

În temeiul dispoziţiilor art.4, art.5, art.18, art.21, art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.(a), art.61 alin.(2) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aduce la cunostinta Consiliului local,   punerea in executare a sentintelor  civile pronuntate in dosarele 5187/86/2016*, 5186/86/2016*, 1939/86/2016*,1938/86/2016, 1937/86/2016*, 1936/86/2016*.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica si compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

        

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.299