ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  cofinanţării proiectului     ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.4087/08.02.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.4018808.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă cofinanţarea  proiectului „CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI” cu suma de 236.149 lei cu TVA, în cadrul   PROGRAMULUI  NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ .

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

   Contrasemneaza,

                                 Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.02.2017

Nr.30