ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

          CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Pinului,nr.28, in suprafata de 89 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Candrea Viorica, precum si  terenul aferent locuintei in suprafata de 242 mp

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017    

 

Având în vedere expunerea de motive nr.36453/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36454/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Pinului, nr.28,     identic cu nr.cadastral  37373-C1,  in suprafata de 89,  din CF37373 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Candrea Viorica.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 2800 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

           Art.4 Se aprobă vânzarea terenului aferent locuintei in suprafata de 242 mp identic cu nr.cadastral 37373 din CF 37373.

          Art.5 Preţul imobilului de la art.4, se stabileşte la 15 de euro/mp, conform  HCL 187/2016, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

          Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

          Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                    PASTINARU ANDREIA IULIANA

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.300