ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

          CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării evenimentului „40 de ani de la infiintarea Ansmblului folcloric Balada Dornelor”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017    

 

         Având în vedere expunerea de motive nr.36456/23.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.36457/23.11.2017al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.(d), art.20 alin.(1) lit.(e) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1,4 si 5, precum şi art. 45 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aprobă cofinanţarea evenimentului evenimentului „40 de ani de la infiintarea Ansmblului folcloric Balada Dornelor”cu suma de 3800.

          Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                 PASTINARU ANDREIA IULIANA

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.301