ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

               CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37892 –din CF 37892, situat în Str.Pacii, f.n., jud.Suceava

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017    

 

Având în vedere expunerea de motive 36462/23.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.36463/23.11.2017 al  compartimentului de specialitate,

Având în vedere art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică; art.79 alin.(10), art.132 alin.(1)- art.135 lit.(a) din Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

HOTĂRÂRE:

    Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 37892–din CF 37892, situat în Str.Pacii, f.n., jud.Suceava, dupa cum urmeaza :

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Pacii, dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 38054, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii, f.n.,  avand suprafata de 52 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 38055 situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii, f.n.,  avand suprafata de 479 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

c) imobilul cu nr.cadastral 38056 situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii, f.n.,  avand suprafata de  156 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

d) imobilul cu nr.cadastral 38057 situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii, f.n.,  avand suprafata de 212 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

e) imobilul cu nr.cadastral 38058 situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii, f.n.,  avand suprafata de 612 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PASTINARU ANDREIA IULIANA

 

         Contrasemneaza,

                                   Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.303