ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

               CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017 

   

          Având în vedere expunerea de motive nr.36468/23.11.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.36469/23.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 si ale art. 115 alin.(1) lit. b)   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei   lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PASTINARU ANDREIA IULIANA

 

         Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.305