ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

    CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A   

privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Vatra Dornei

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2017 

   

             

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2003, Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2002, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata prin Legea nr. 227/2002, Ordonanta Guvernului nr.47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, Legea nr.61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice si Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.(5), lit.a) şi art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

Hotărăşte:

Art.1.  Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Vatra Dornei prin contract de concesiune, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Domeniului Public, Direcţia Economică si Serviciul de Poliţie Comunitară.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PASTINARU ANDREIA IULIANA

 

         Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.11.2017

Nr.306