ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3000 de lei catre   Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Timisoara,  la o serie de manifestari cultural artistice

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta extrordinara in data de 11.12.2017 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.37660/08.12.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.37661/08.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 4 si 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3000 lei   lei catre catre  Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Timisoara in perioada 14-17 decembrie 2017,  la o serie de manifestari cultural artistice .

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PASTINARU ANDREIA IULIANA

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

11.12.2017

Nr.308