ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5428/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5429/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6,8, 28, 43 si 46 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi ale art.41 din  HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se stabilesc lucrarile de interes local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.50/2016.

            Art. 4 Primarul, prin  Directia economica si Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                                                                        Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.31

 

Anexa nr.1

 

 

 

PERIOADA

LUCRĂRI CE VOR FI EFECTUATE

01.01-31.03.2017

-Curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare

-Împrăştiere de antiderapant

-Ecologizare terenuri virane

-Despicat şi aranjat lemne foc pentru instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni) 

-Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.04-30.06.2017

-Ecologizare străzi

-Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

-Pregătirea terenurilor în vederea plantării de flori

-Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.07-30.09.2017

-Ecologizare străzi

-Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

-Ecologizarea malurilor râurilor

-Despicat şi aranjat lemne foc pentru instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

-Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

01.10-31.12.2017

-Ecologizare străzi

-Ecologizare parc municipal, terenuri virane şi spaţii verzi

-Curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuare

-Despicat şi aranjat lemne foc pentru instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

-Activităţi de curăţenie la instituţii aflate în subordinea Primăriei (Cantina de Ajutor Social, Bibliotecă, muzee, Casa de Cultură, Cămin Bătrâni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

Situaţiile în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă

1.  Situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor - ajutor de urgenţă pentru compensarea parţială a pagubelor suferite, în funcţie de nivelul acestora (doar pentru persoanele care nu au încheiată asigurare obligatorie a locuinţei).

2. Situaţii de necesitate cauzate de starea de sănătate a unor persoane, care necesită investigaţii de specialitate, intervenţii chirurgicale, procurarea unor medicamente, hrană pentru regim special sau echipamente medicale al căror cost nu poate fi susţinut din veniturile proprii - ajutor de urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală, după caz, a costului acestora.

3. Pentru acoperirea unor nevoi de bază ale familiilor sau persoanelor singure, cu venituri modeste – ajutor de urgenţă pentru procurarea de hrană pentru familiile cu mulţi copii, ajutor de urgenţă acordat familiilor fără venituri pentru racordarea la reţelele de apă, curent electric, energie termică.

4.  Situaţii de necesitate datorate decesului persoanelor care nu pot beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii – ajutor de urgenţă pentru înmormântare.

Criterii proprii de acordare a ajutoarelor de urgenţă

 

Ajutoarele de urgenţă vor fi acordate în limita sumelor cuprinse în bugetul local.

Valoarea ajutorului de urgenţă pentru calamitati, accidente, incendii, acordat pe bază de dispoziţie a primarului poate fi cuprinsă între 50 lei şi 500 lei, în funcţie de gravitatea situaţiei în care se află solicitantul, ajutoarele cu valori mai mari fiind aprobate prin HCL.

Valoarea ajutorului de urgenţă pentru alte situaţii de necesitate, acordat pe bază de dispoziţie a primarului, poate fi cuprinsă între 50 lei şi 500 lei, în funcţie de gravitatea situaţiei în care se află solicitantul, ajutoarele cu valori mai mari fiind aprobate prin HCL.

Valoarea ajutorului de înmormântare, pentru persoanele fără adăpost, fără venituri, care nu beneficiază de ajutoare din partea altor instituţii şi care decedează în alte localităţi, acordat pe bază de dispoziţie a primarului, va fi de 500 lei, ajutoarele cu valori mai mari fiind aprobate prin HCL.

Dispoziţia primarului va avea la bază cererea solicitantului şi ancheta socială prin care s-a stabilit existenţa unei situaţii de necesitate.

Nu se vor acorda mai mult de 3 ajutoare de urgenţă în decursul unui an, pentru acelaşi solicitant.