ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.38271/14.12.2017 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr. 38272/14.12.2017 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45  alin.1şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Â R E :

 

   Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă domnul Consilier local Chiruta Vasile,  care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna Decembrie  2017.

             Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.311