ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 62 mp teren,  situat in Str.Republicii, f.n., langa terenul si constructia proprietatea SC CONSACT COM SERV SRL, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC CONSACT COM SERV SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 38274/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38275/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 62 mp teren, situata in Str.Republicii,    proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 62 mp teren, identic cu nr.cadastral 35881 din CF 35881, situat in Str.Republicii, f.n., langa terenul si constructia proprietatea SC CONSACT COM SERV SRL, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC CONSACT COM SERV SRL .

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu/euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 12 rate, egale/lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.312