ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii cotei de ˝ teren in suprafata de 150 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat langa proprietatea privata a domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38275/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38276/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea  cotei de ˝ in suprafata de 150  mp teren, situata in Str.Republicii, proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  situat langa proprietatea privata a domnului Solovastru Marius Iacob, identic cu parte din nr.cadastral 37803 din CF 37803, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob.

 Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu-euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 12 rate, egale/lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

        Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.313